VIDEO MEDIA SUFFICIENCY

วิดีทัศน์เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม (กสท)
962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 022804085 ต่อ 3512 , 3516
โทรสาร : 022826127 หรือ 022829158